UHS logga 16:9

Post-Conference Report: Childhood obesity requires actions against an obesogenic environment (in Swedish)

Konferensrapport Uppsala Health Summit: Barnfetma bekämpas bäst med åtgärder i närmiljön

Rikta åtgärder mot den fetmaframkallande miljön runt barnen och inte direkt mot de enskilda barnen och deras familjer. Det är den viktigaste slutsatsen i slutrapporten från toppmötet Uppsala Health Summit, som publiceras idag.

Nyligen krävde svenska forskare i ett upprop politiska åtgärder som läskskatt för att bekämpa den alarmerande ökningen av fetma bland barn, men folkhälsominister Gabriel Wikström gav inga löften utan ville avvakta pågående utredningar.

Över 42 miljoner barn runt om i världen lever med en ökad risk att drabbas av diabetes och andra sjukdomar till följd av fetma och övervikt. Bland andra FN har identifierat behovet av åtgärder för att vända trenden. Men problemet är komplext och ofta stigmatiserande.

Läskskatt har framförts som ett förslag, och prövats i några länder. Även under Uppsala Health Summit i oktober förra året diskuterades förstås skattefrågan, och rekommendationen är att om en sådan åtgärd ska vara effektfull bör en skatt appliceras bredare än på enbart läsk, samt kombineras med andra åtgärder.

Toppmötet Uppsala Health Summit samlade representanter för akademi, företag, , myndigheter, organisationer och politiker till två dagars diskussion om olika aspekter på hur vi kan vända trenden med fetma bland barn. Konferensrapporten som publiceras idag ger en klar bild av de förslag som utformades av delegaterna under de två dagarna.

— Rapporten rekommenderar starkt ett brett anslag av åtgärder som påverkar barnens hela livsmiljö. Det räcker inte med enskilda åtgärder för att bryta barnfetman. Samarbete mellan många olika aktörer kräver dock ett politiskt ledarskap, vilket också rapporten efterlyser, säger professor Rikard Landberg, ordförande för Uppsala Health Summits programråd 2016.

Ett flertal av förslagen från Uppsala Health Summit återfinns i WHO:s nyligen presenterade utkast till internationell handlingsplan mot barnfetma, som förväntas antas vid Världshälsoförsamlingens möte i Genève i maj i år.

Faktaruta

För mer information, kontakta Uppsala Health Summits projektledare, Madeleine Neil, tel: 070-425 08 91, madeleine.neil@uadm.uu.se

Contact us

  • Uppsala Health Summit
    c/o Uppsala University
  •  
  • Mail: info@uppsalahealthsummit.se