UHS logga 16:9

Seminar in Swedish Riksdag (in Swedish)

Miljögifter finns överallt i våra liv: i förpackningar, kläder, kosmetika, byggmaterial, i energiproduktionen och i tillverkningsprocesser, där kemikalier sprids till luften vi andas, vattnet vi dricker och till miljön varifrån vi hämtar vår mat. Forskningen visar att många kemikalier skadar vår hälsa och miljö, vår biologiska mångfald och klimatet. Trots ökad medvetenhet och åtgärder i form av fördrag, förordningar och ramverk, bromsas framstegen av utmaningar med implementering och bristande efterlevnad av lagar. Samtidigt fortsätter osäkra och ohållbara produktions- och konsumtionsmönster att förvärra effekterna på vår hälsa och vår planet.

Vårt seminarium fokuserar på kemikalierisker, hälsa och vägen framåt. Vi måste bli bättre, kunna agera snabbare och vara proaktiva. Den Gröna omställningen är både ett hot och en möjlighet. Genom en öppen dialog och vetenskapligt baserade beslut finns möjligheterna till en värld med säkrare kemikalier. Motsatt agerande riskerarar leda till att vi snart återigen ser nya kemikaliehot mot människa och miljö.

Dessa slutsatser bygger bland annat på resultaten från Uppsala Health Summit 2023, Chemical Pollution and One Health, där forskare och representanter från hälso-, miljö- och industrisektorer samt internationella organisationer diskuterade nödvändiga åtgärder för att skydda människor, djur och miljön från skadliga effekter av kemikalier.

Seminariet går igenom det vetenskapliga kunskapsläget och vad som kan göras för en mer kemikaliesäker värld.

VAR: Sverige's Riksdag, Stockholm, Sverige

NÄR: Onsdagen den 24:e april, 2024, klockan 11 - 13

Medverkande talare:

Margot Wallström, f.d. Utrikesminister

Mikael Karlsson, Docent Miljövetenskap, Uppsala universitet

Åke Bergman, Seniorprofessor i Miljökemi, Örebro universitet

Carl-Gustaf Bornehag, Professor i Folkhälsovetenskap, Karlstads universitet

Joëlle Rüegg, Professor i Miljötoxikologi, Uppsala universitet, Programrådsordförande, Uppsala Health Summit 2023-2024

Moderator:

Jytte Guteland, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Se det inspelade seminariet från 24 april här:

Contact us

  • Uppsala Health Summit
    c/o Uppsala University
  •  
  • Mail: info@uppsalahealthsummit.se