Träffa Petter Åkerblom, programrådsordförande 2019

Dr. Petter Åkerblom, SLU, Institutionen för stad och land, avdelningen för landskapsarkitektur

Dr. Petter Åkerblom är landskapsarkitekt, specialiserad på barns och ungas urbana utemiljöer. Han arbetar som universitetslektor i landskapsarkitektur på Institutionen för stad och land, avdelningen för landskapsarkitektur, vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Under många har Petter Åkerblom också verkat som utvecklingsledare och koordinator på Tankesmedjan Movium med att utveckla och kommunicera kunskap om urbana utemiljöer för barn och unga. I oktober utsågs Petter Åkerblom till ordförande i Uppsala Health Summit’s programråd för 2019 års tema Healthy Urban Childhoods.

Barns behov av en hållbar uppväxtmiljö är desamma överallt i världen, även om möjligheterna att tillgodose dem kan vara väsensskilda. Vilka ser du som de största utmaningarna idag för att barnen ska kunna växa upp och må väl, fysiskt och mentalt?

- Vi behöver stadsmiljöer som barn och unga själva finner trygga, utmanande och tillgängliga. Miljöer där de kan röra sig på egen hand och vara till på egna villkor. Att utveckla våra städer i den riktningen är en stor utmaning på många håll jorden runt. Detta gäller för redan tätbebyggda stadsmiljöer eller där konkurrensen om marken är stor. Stadsbyggnadsidealet domineras av förtätning, och trafiken ökar. Konsekvensen har blivit att många barn inte kan, eller inte tillåts, att röra sig fritt på egen hand.

Vad fick dig att tacka ja när du fick frågan om att ta på dig rollen som ordförande för programkommittén inför Uppsala Health Summit 2019?

- Det kändes naturligt eftersom jag under mina år som koordinator på Tankesmedjan Movium fått god inblick i svårigheterna att få gehör för att bygga barnvänliga städer och de negativa hälsoeffekter som detta kan leda till. Som forskare har jag följt utvecklingen när det gäller utomhusvistelsens betydelse för barns och ungas lek, lärande och hälsa/välbefinnande. Tack vare mina internationella nätverkskontakter vet jag att frågan om hälsosam uppväxt i urban miljö är en mycket utbredd utmaning. Uppsala Health Summit är en lysande möjlighet att bidra till både klarsyn och konkreta handlingsalternativ för att förbättra barns uppväxtvillkor både på kort och lång sikt.

Om du redan nu törs titta framåt mot 8 – 9 oktober 2019, vilka resultat av dialogerna i workshops och plenum skulle stå överst på en tänkt önskelista?

- En rekommendation om att på alla samhällsnivåer utveckla riktlinjer och rekommendationer som formuleras utifrån barnets perspektiv att användas i verksamhetsuppföljning. Jag hoppas även vi kan utveckla strategiska satsningar på ett mer inkluderande förhållningssätt till barns och ungas möjligheter att påverka utvecklingen i frågor om staden som livs- och utvecklingsmiljö, för både barn och vuxna.

Vilka hoppas du kommer att delta i dialogen vid Uppsala Health Summit, Healthy Urban Childhoods?

- Vi ska göra allt vi kan för att samla erfarna nyckelpersoner från olika sektorer med insikt i de workshop-teman dialogen kommer att kretsa kring. Vi vill skapa en blandad kompott av delegater – tjänstemän, forskare, praktiker och andra sakkunniga. Vårt mål är att man kommer nyfiken, och åker hem trygg och handlingsbenägen.

Finns det intressanta exempel på stadsplanering och stadsutveckling som du skulle rekommendera dem som bjuds in att delta i Uppsala Health Summit att titta närmare på, som inspiration?

- Varför inte titta på ett framgångsrikt exempel på stadsplanering från Berlin? Här har olika förvaltningar gått samman under en tjugoårsperiod och har omvandlat c:a 2 000 av Berlins c:a 4 000 skolgårdar till gröna oaser för lek, lärande och naturkontakt.